[Curriculars] Formulari per a les avaluacions curriculars obert fins el 26/06/2021 (inclòs)

ACCÉS AL FORMULARI PER A LES AVALUACIONS CURRICULARS

L’avaluació curricular és l’acte/reunió on s’avaluen definitivament les assignatures de cada fase. És en aquest moment quan es decideix que succeirà amb tots l’estudiantat que no compleix les condicions de permanència o de compensació.

Hi ha dues avaluacions curriculars, una per la fase inicial i una altra per la fase no inicial. Normalment es realitzen al final de curs, però en cas que hagis superat totes les assignatures del pla d’estudis durant el primer quadrimestre podràs demanar una avaluació curricular extraordinària, ho has de fer a través d’e-Secretaria.

La DAEC té dos representant amb veu i sense vot, el delegat/da de Centre i un/a altre/a representant, durant aquest acte. És per això que si et trobes en una situació que calgui defensar en les avaluacions has de contestar el formulari.

Et recomanem que abans de contestar et miris les nostres preguntes freqüents segurament et serveixin d’ajuda per saber si cal que et defensem o si se’t farà una compensació automàtica. https://daec.camins.upc.edu/preguntesfrequents/