Cursos DAEC

Curs d’introducció a R amb RStudio

A càrrec del professora Maribel Ortego de l’Escola de Camins, doctora en matemàtica aplicada.

Entorn R
Estructures en R
Tractament de dades
Anàlisi exploratòria, distribucions de probabilitat i contrastos d’hipòtesis
Models estadístics
Anàlisi clúster
Anàlisi de components principals
Anàlisi factorial
Bàsics de LaTeX, RMarkdown, Seave i Knitr

Software ISTRAM

Les sessions d’aquest curs es dedicaran únicament a introduir els conceptes bàsics del software i a conèixer el seu funcionament. Es faran en sessions online en directe. Un cop acabat el curs s’hauran de fer unes pràctiques avaluatives que s’hauran d’entregar al professor que ha dirigit el curs i seran necessàries per poder obtenir el certificat i els crèdits de reconeixement.

Curs bàsic de modelatge BIM amb Revit

A càrrec del professor Mario Fernández de l’Escola de Camins, doctor en arquitectura per la UPC.

BLOC 1: PRESENTACIÓ REVIT
• Presentació de la metodologia BIM i el nou paradigma per a la realització de projectes arquitectònics.
• Explicació de las característiques de Revit i els seus objectius principals.
• Comparació entre un projecte CAD i un projecte BIM i explicació dels avantatges i inconvenients de BIM.
• Introducció a l’entorn de treball a Revit: barres d’eines, navegació, àrea de dibuix, panells i propietats.
• Introducció als diferents tipus de vistes: plànols, alçats, secció, detall i vistes 3D.
• Creació i duplicació de vistes.
• Creació de plànols mitjançant la incorporació de vistes, taules i llegendes.
• INTRODUCCIÓ A FAMÍLIES: Definició i classificació de famílies, tipus de famílies, importació de famílies des de biblioteques locals i online.


BLOC 2: INICI D’UN PROJECTE EN REVIT
• Configuració inicial del projecte i assignació d’unitats de treball.
• Ús de la barra de controls de vista: escales, estils visuals, ombres, renderitzat, regió de retallada i amagar / mostrar elements.
• Interrelació amb arxius externs.
• Inclusió d’arxius externs al nostre arxiu base i generació d’arxius a partir del nostre projecte.
• Consideracions a tenir en compte a l’inserir i exportar arxius.
• Situació del projecte per coordenades geogràfiques, orientació i rotació de nord de projecte i nord real.


BLOC 3: CREACIÓ I EDICIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS (I)
• Nivells i reixetes.
• Sòls, forjats i lloses.
• Murs / murs cortina.
• Estructura, pilars, jàsseres.
• Fonamentació, sabates, corretges, etc.


BLOC 4: CREACIÓ I EDICIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS (II)
• Portes.
.• Finestres.
• Buits.
• Escales i baranes.
• Cobertes planes i amb pendents.