Representació

A l’Escola

Junta d’Escola

La Junta d’Escola és l’òrgan de govern de màxima representació de l’Escola encarregat de vetllar pel bon funcionament d’aquesta. Està formada per 100 membres representants de tots els sectors: PDI  (Docents i investigadors), PAS (personal d’Administració) i EGM (Estudiants). Els estudiants tenim 23 representants electes més el Delegat/da de Centre, el qual ens dona un poder de decisió de gairebé el 25%.

Les funcions de la Junta d’Escola són les següents:

  • Aprovació propostes de titulacions noves
  • Aprovació de plans d’estudis
  • Aprovació de la normativa acadèmica i d’avaluació
  • Aprovació del professorat encarregat d’impartir docència
  • Aprovació del pressupost anual de l’Escola

És per això que animem a tots aquells estudiants que estiguin interessats en aquests i molts altres temes a participar de la representació d’estudiants i a posar-se en contacte amb la DAEC.

A part de la Junta d’Escola existeix la Comissió Permanent, un òrgan més petit (31 membres dels quals 7 són estudiants) que es dedica a prendre decisions de caràcter més urgent donada la dificultat de reunir els 100 membres de la Junta d’Escola.

 

A la UPC

Consell de l’Estudiantat

El Consell de l’Estudiantat (CdE) és l’òrgan de representació dels interessos de l’estudiantat en l’àmbit de tota la UPC. Més col·loquialment, es podria dir que és la Delegació d’Estudiants de la UPC. Aquí hi tenen cabuda tots els estudiants de tots els centres i titulacions de la UPC que tinguin interès a defensar els interessos de l’estudiantat més enllà del seu centre.

Per a més informació: cde.upc.edu

 

Claustre Universitari

El Claustre Universitari de la UPC és l’òrgan anàleg a la Junta d’Escola en l’àmbit universitari. Està format per 303 membres representants de tots els sectors. D’aquests, 67 són estudiants, dels quals 4 corresponen a l’Escola de Camins. El delegat de Centre de l’Escola de Camins hi té un lloc nat.

D’aquest òrgan se’n deriva el Consell de Govern, un òrgan format per un grup més reduït de gent capacitat per prendre les decisions més urgents.