Formularis

FORMULARI AVALUACIÓ CURRICULAR

L’avaluació curricular és l’acte/reunió on s’avaluen definitivament les assignatures de cada fase. És en aquest moment quan es decideix que succeirà amb tots l’estudiantat que no compleix les condicions de permanència o de compensació.

Hi ha dues avaluacions curriculars, una per la fase inicial i una altra per la fase no inicial. Aquestes avaluacions curriculars es realitzen a final de curs entre 29 de juny i 4 de juliol.

La DAEC té dos representant amb veu i sense vot, el delegat/da de Centre i un/a altre/a representant, durant aquest acte. És per això que si et trobes en una situació que calgui defensar en les avaluacions has de contestar el formulari.