Vés al contingut (premeu Retorn)

Junta d'Escola

La Junta d'Escola és l'òrgan de govern de màxima representació de l'Escola de Camins.

La Junta, que presideix el director o directora, és l’òrgan de govern de l’Escola de Camins. La Junta vetlla perquè l’Escola compleixi adequadament totes les funcions que li atribueixen la normativa vigent, els Estatuts de la UPC i aquest reglament d’organització i funcionament. 


La Junta d’Escola té 90 membres i està formada per membres nats (El director o directora, els subdirectors i subdirectores, el secretari o secretària, el cap dels serveis de gestió i suport o la persona que n’exerceix les funcions, el delegat o delegada dels estudiants i estudiantes de l’Escola de Camins i representats de Departaments de l'escola.) i membres electes ( personal docent i investigador, representants dels estudiants de grau i màster i representants del personal d’administració i serveis.

Les funcions de la Junta són molt diverses, entre elles:
a) Aprovar la proposta de reglament d’organització i funcionament de l’Escola de Camins i les seves modificacions, perquè l’aprovi posteriorment el Consell de Govern.
b) Aprovar el reglament de funcionament de la Delegació d’Estudiants de l’Escola.
c) Sancionar l’informe de gestió anual que presenti el director o directora.
d) Crear les comissions que consideri oportunes amb les finalitats i atribucions que la mateixa Junta defineixi.
e) Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió d’ensenyaments de grau i màster universitari i programes de doctorat.
f) Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió dels plans d'estudis.
g) Aprovar els criteris i la normativa propis per a l’organització i gestió administrativa dels ensenyaments que l’Escola de Camins té encomanats.
I moltes més.

La Junta s’elegeix per a un període de quatre anys.

La Junta delega algunes de les seves funcions en la Comissió Permanent i la Comissió d’Avaluació del Personal Docent i Investigador les seves funcions.

La Junta es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades a l'any.

Si us interessa llegir més sobre la Junta d'Escola, podeu trobar més informació a la normativa de l'Escola de Camins.