Vés al contingut (premeu Retorn)

Consell de Govern

El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat.
El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, així com les directrius i els procediments per aplicar-les, en els àmbits acadèmic, econòmic i de gestió. Ha de vetllar pel compliment dels Estatuts i reglaments de la Universitat Politècnica de Catalunya i altres acords del Claustre Universitari.

Són funcions del Consell de Govern:
a) Estudiar i aprovar els reglaments que no siguin competència directa del Claustre Universitari.
b) Aprovar els plans d’estudis dirigits a l’obtenció de títols acadèmics.
c) Formular normes i criteris relatius a l’activitat acadèmica.
d) Formular normes i criteris sobre selecció, valoració i promoció del personal de la Universitat, sense perjudici del que estableix la normativa vigent en l’àmbit laboral o de la funció pública ni de les atribucions de la Comissió de Selecció i d’Avaluació del Personal Docent i Investigador de la Universitat.
e) Establir el calendari acadèmic.
f) Informar prèviament sobre les propostes que realitza el Consell Social al departament del govern de la Generalitat de Catalunya que sigui competent en matèria d’universitats, relatives a la implantació o a la supressió d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials, i també a la creació, la supressió, l’adscripció, la desadscripció o la reordenació dels centres docents i instituts universitaris de recerca.
g) Informar prèviament sobre els acords del Consell Social, a iniciativa del departament del govern de la Generalitat de Catalunya que sigui competent en matèria d’Universitats, relatius a la creació, la modificació o la supressió dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials, i, si s’escau, dels centres docents i instituts universitaris de recerca.
h) Assignar espais a les unitats i als campus de la Universitat, així com a les organitzacions i associacions vinculades a l’activitat universitària.

I moltes més.

El Consell de Govern està constituït per:
a) El rector o la rectora, que el presideix
b) El secretari general o la secretària general, que ho és del Consell
c) El gerent o la gerenta
d) Quinze membres de la comunitat universitària designats pel rector o la rectora
e) Vint membres elegits pel Claustre Universitari
f) Les vicepresidentes o els vicepresidents del Consell de Centres Docents, del Consell de Departaments i del Consell d’Instituts Universitaris de Recerca
g) Dotze membres elegits pels consells de centres docents, de departaments i d’instituts universitaris de recerca entre els seus membres
h) Tres membres del Consell Social, que no pertanyin a la comunitat universitària, elegits pel mateix Consell Social 

El Consell de Govern es reuneix un mínim de 8 vegades durant l'any.

Si us interessa saber-ne més, podeu visitar la seva pàgina web: http://www.upc.edu/la-upc/la-institucio/govern-i-representacio/consell-de-govern