Vés al contingut (premeu Retorn)

Claustre Universitari

Els Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària de la UPC.
El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. El Claustre Universitari debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans, en els termes establerts en els Estatuts i aquest reglament.

Són funcions del Claustre Universitari:

a. Elaborar i aprovar, perquè siguin sotmesos a la ratificació dels organismes competents, els Estatuts de la Universitat i les seves modificacions.
b. Rebre del Consell de Govern l’informe anual de gestió de la Universitat i manifestar l’opinió que en té mitjançant el debat i la votació.
c. Conèixer la política i els programes que el rector o rectora i el Consell de Govern estableixen, i manifestar l’opinió que té sobre aquests.
d. Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar la seva opinió sobre problemes que afecten la Universitat o el seu entorn.
e. Ser el principal òrgan de consulta de la comunitat universitària.
f. Fer propostes al Consell de Govern per a l’elaboració de la normativa interna de la Universitat.
g. Sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de l’activitat universitària al rector o rectora i als altres òrgans de govern, direcció o gestió, i expressar-ne l’opinió.
h. Ser informat de la creació, la supervisió, la modificació i la supressió de les unitats acadèmiques i les seves federacions.
i. Ser informat de la creació, la modificació i la supressió dels campus
I moltes més.

El Claustre Universitari està format per 303 membres de la comunitat universitària entre membres nats i membres electius. El Claustre Universitari es renova cada quatre anys.

El Claustre Universitari es reuneix amb caràcter ordinari almenys una vegada l’any, en una sessió en la qual es presenta l’informe de gestió de la Universitat i les línies generals de la política universitària. El Claustre Universitari es reuneix amb caràcter extraordinari quan el convoca el rector o rectora a iniciativa pròpia, a petició del Consell de Govern, o a petició d’un mínim d’una quarta part dels membres efectius del Claustre Universitari. 

Les seves reunions són públiques.

Si us interessa saber-ne més, us convidem a visitar la seva web oficial: http://www.upc.edu/la-upc/la-institucio/govern-i-representacio/claustre-universitari