A l’Escola

Junta d’Escola

La Junta d’Escola és l’òrgan de govern de màxima representació de l’Escola encarregat de vetllar pel bon funcionament d’aquesta. Està formada per 100 membres representants de tots els sectors: PDI  (Docents i investigadors), PAS (personal d’Administració) i EGM (Estudiants). Els estudiants tenim 23 representants electes més el Delegat/da de Centre, el qual ens dóna un poder de decisió de gairebé el 25%.

Les funcions de la Junta d’Escola són les següents:

  • Aprovació propostes de titulacions noves
  • Aprovació de plans d’estudis
  • Aprovació de la normativa acadèmica i d’avaluació
  • Aprovació del professorat encarregat d’impartir docència
  • Aprovació del pressupost anual de l’Escola

És per això que animem a tots aquells estudiants que estiguin interessats en aquests i molts altres temes a participar de la representació d’estudiants i a posar-se en contacte amb la DAEC.

A part de la Junta d’Escola existeix la Comissió Permanent, un òrgan més petit (31 membres dels quals 7 són estudiants) que es dedica a prendre decisions de caire més urgent donada la dificultat de reunir els 100 membres de la Junta d’Escola.