A la UPC

Consell de l’Estudiantat

El Consell de l’Estudiantat (CdE) és l’òrgan de representació dels interessos del l’estudiantat en l’àmbit de tota la UPC. Més col·loquialment, es podria dir que és la Delegació d’Estudiants de la UPC. Aquí hi tenen cabuda tots els estudiants de tots els centres i titulacions de la UPC que tinguin interès en defensar els interessos de l’estudiantat més enllà del seu centre.

Per més informació: consellestudiantat.upc.edu

Claustre Universitari

El Claustre Universitari de la UPC és l’òrgan anàleg a la Junta d’Escola a nivell universitari. Està format per 303 membres representants de tots els sectors. D’aquests, 67 són estudiants, dels quals 4 corresponen a l’Escola de Camins.

D’aquest òrgan se’n deriva el Consell de Govern, un òrgan format per un grup més reduït de gent capacitat per prendre les decisions més urgents.